VILKÅR

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Sixbondstreeet.com til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse,
det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på Sixbondstreet.com er bare tilgjengelig på norsk.
Betingelsene nummereres forløpende ved endringer.
Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din
bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.

Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en
myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringsloven,
personopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet,
er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er Sixbondstreet AS med postadresse: Postboks 549 Skøyen, 0214 Oslo og kontoradresse:
Frognerveien 35, 0266 Oslo. Organisasjons nr.: 998.734.878
E-post: kundeservice@sixbondstreet.com
og telefon nummer: 33 00 54 00 og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du,
deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet i
kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

  • – Orientering
  • – Valg av produkter
  • – Handlekurven
  • – Valg av forsendelses- og betalingsmåte
  • – Eventuell registrering
  • – Kontroll av bestillingen
  • – Bekreftelse av bestillingen
  • – Mottak av ordrebekreftelse

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin).
Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i
vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i
overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan
akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling
såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar
imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke
kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet
er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon
om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi
angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og
inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- kredittkort eller ved
kjøpsfinansiering. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.
Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Ved manglende betaling vil kravet,
etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

SixBondstreet AS vil være den rettmessige eier av bestilte og leverte varer inntil betaling for
varene foreligger og forbeholder seg retten til å disponere eller kreve varene tilbakelevert om
betaling ikke foreligger etter avtale.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer ved ditt velg å hente selv eller bli tilsendt varen, og til det tidspunkt
som er angitt på nettsiden på valgt produkt. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg,
det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket,
vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt
når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og
forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering,
kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om
leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten,
eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen 14 dager etter at han eller hun
oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg
mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.
Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært til:
kundeservice@sixbondstreet.com

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen.
I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side
ifm. retursending av tingen.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding
om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering
av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende,
må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av
deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har
betalt inkludert frakt. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen
fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i original emballasje,
sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten,
fremgår av angrerettskjemaet.

Personopplysninger

Våre kunder er opptatt av at sixbondstreet.com håndterer personopplysninger på en betryggende måte.
Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. Når du handler hos
oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å
levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.
Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts
håndtering og eventuell garanti-/ returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummer oppbevares ikke av sixbondstreet.com utover det som er nødvendig for å sikre effektiv
håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk
basert på fødselsnummeret ditt.
Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet.
Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir
kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for
å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen
benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud
(dersom du eksplisitt har bedt om dette).
Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling.
(Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.)

Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette,
og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering. Det er også enkelt å melde seg ut fra
e-postlisten.

Sixbondstreet.com selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke
slik informasjon med tredjepart.

Priser og levering

* Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

* Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra
våre leverandører.

* Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

* Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for
ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før
innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters
tid kommer alltid i tillegg.

* Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke
tilbakevirkende kraft.

* Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Sixbondstreet.com, kan
Sixbondstreet.com ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt
ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er
oppdaget.

Ekstraordinære forhold

* Sixbondstreet.com er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler.
Dette gjelder likevel ikke hvis Sixbondstreet.com godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor
Sixbondstreet.com kontroll, og som Sixbondstreet.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller
overvinne følgene av.

* Sixbondstreet.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved
grov uaktsomhet eller forsett fra Sixbondstreet.com side.

* Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av
2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

* Sixbondstreet.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i
lovgivningen.

Force majeur

* Er Sixbondstreet.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt
urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde
over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang,
rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører
eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sixbondstreet.com fritatt
for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Klager og Klageportal

* Du kan kontakte vår kundeservice på telefon 33 00 54 00 og på epost: kundeservice@sixbondstreet.com.
Dersom saken din ikke løser seg etter at du har vært i kontakt med vår kundeservice, kan du eventuelt
klage til:

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo
www.post@forbrukerraadet.no

Du kan eventuelt sende din klage via EUs nettplatform for tvisteløsningner
link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO)

 

Tvister og lovvalg

* Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av
følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.

Forbehold

* Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

* Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

* 1GB tilsvarer 1.000.000.000 bytes når det gjelder harddisk kapasitet

Copyright

* Alt innhold på disse nettsidene er Sixbondstreet.com, datterselskap av Sixbondstreet AS eller underleverandør av
nevnte eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.
Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale
av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver
omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt
etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Sixbondstreet.com

Vilkår & Betingelser for Nyhetsbrev

Påmelding til nyhetsbrev fra Sixbondstreet AS er gratis og ikke bindende, og det er mulig å si opp abbonnementet når som helst.

Ved å akseptere de følgende vilkårene samtykker du til at Sixbondstreet AS kan sende deg reklame og markedsføring via e-post, tekstmeldinger, MMS og post om:

– Møbler, interiørgjenstander og andre varer/merker som selges og/eller markedsføres Six Bond Street.
– Informasjon om selskapet Sixbondstreet AS og tilbud, salg, konkurranse, evenement og andre markedsføringstiltak fra Sixbondstreet AS’ butikker og butikker eid av dem.

Videre samtukker du til at Sixbondstreet AS kan videresende nevnte personlige informasjon til Komplett Gruppen og andre selskaper i Komplett Gruppen samt videresendes til tredjeparter som markedsfører de nevnte produktene for Sixbondstreet AS.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte Sixbondstreet AS på epostadressen kundeservice@sixbondstreet.com eller ved å benytte avmeldingsmulighetene i tilsendt markedsføringsmateriale.

Videre kan du alltid be om ytterligere informasjon om hvilken informasjon Sixbondstreet AS har om deg, og du kan alltid be om at slik informasjon er rettet, blokkert eller slettet. Du kan kontakte Sixbondstreet AS om dette på kundeservice@sixbondstreet.com eller telefon +47 33 00 54 00 (Mandag til Fredag – 08:00 – 16:00).

Informasjon om deg vil bli holdt konfidensiell. Foruten bruk som beskrevet over, vil Sixbondstreet AS ikke dele din informasjon med andre selskaper eller tredjeparter uten ditt samtykke med mindre det er rettslig påkrevd, eller nødvendig for å levere en tjeneste eller vare du har kjøpt eller bedt om.

© Copyright 2018 SixBondStreet. All Rights Reserved.